Biometrie in het onderwijs

Jongeren van 5 t/m 16 jaar zijn leerplichtig. Daarnaast zijn jongeren t/m 18 jaar gehouden aan de kwalificatieplicht. Zowel de school als de overheid heeft de plicht om de naleving van de leerplicht te controleren. Om deze taak zo efficiënt mogelijk te maken en zonder een grote druk op de schoolorganisatie te leggen, kan er voor worden gekozen om leerlingen zichzelf te laten melden op basis van een uniek lichaamseigen kenmerk, zoals de vingerafdruk.

Scholen in het Voortgezet Onderwijs participeren tegenwoordig binnen het convenant Voortijdig Schoolverlaten (VSV). Dit convenant beoogt binnen drie jaar te komen tot een substantiële vermindering van het aantal voortijdige schoolverlaters. De registratie van leerlingen met behulp van het Scholieren Meld Systeem (SMS) beoogt een zo mogelijk “waterdichte” controle op het verzuim.

Met behulp van het CI Scholieren Meld Systeem (SMS) worden eenmalig en centraal de vingerafdrukken afgenomen van de scholieren die staan ingeschreven op een school. Door de lesroosters en de klassen, zoals die door de school informatiesystemen worden gegenereerd, te koppelen aan het SMS is het mogelijk de aanwezigheid en daarmee ook de afwezigheid van scholieren automatisch te registreren. Bij het binnengaan van een leslokaal plaatst de scholier een vinger op de vingerscanner, waarna de registratie wordt gerealiseerd. Afwijkingen in het verplichte Meldproces, zal ertoe leiden dat bijvoorbeeld ongeoorloofde afwezigheid, automatisch en tijdig worden herkend. Periodiek kunnen de ouders of verzorgers van de betrokken afwezige scholier, alsmede de leerplichtambtenaar, in kennis worden gesteld van de absentie van de scholier door middel van een automatisch gegenereerde e-mail of sms bericht.

Voordelen en kenmerken:

  • Een foutloos, efficiënt en betrouwbaar volgsysteem voor de registratie van aan- en afwezigheid van leerlingen en te laat komen;
  • Een eenvoudig administratief proces zonder papieren rompslomp;
  • Tijdsbesparing voor het verzamelen en verwerken van de registratie;
  • Hogere mate van zekerheid dat de juiste leerling daadwerkelijk in het juiste lokaal aanwezig is;
  • Een flexibel systeem dat zowel vingerafdruk als smartcard registratie ondersteunt;
  • Snelle opvolging naar leerplichtambtenaar en ouders in geval van absentie;
  • Een adequaat hulpmiddel voor het terugdringen van het verzuim.
Wilt u meer informatie over deze oplossing, neem contact met ons op.